แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 10.44 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 320 ท่าน