การโอนภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 15.06 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 350 ท่าน