การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 09.51 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 276 ท่าน