แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุยายน2559) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 13.55 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 394 ท่าน