แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2559 เวลา 10.55 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 686 ท่าน