แจ้งมติและขอความร่วมมือดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 09.46 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 957 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย