มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๘๔๒)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 15.01 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1623 ท่าน