โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/ว 2262 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553)  
แบบบัญชีรายชื่อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 16.51 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 1794 ท่าน