แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2553 เวลา 16.04 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1692 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย