มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11.32 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 224 ท่าน