มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 181 ท่าน