การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว5936 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 12.01 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 170 ท่าน