ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 51 กลับต้นสังกัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 16.10 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 90 ท่าน