หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

บทบาทหน้าที่ สถ.จ.

 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย นโยบายของรัฐบาล และระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบกฏหมายและการบหริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
 

งานบริหารทั่วไป
 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสาธารณสุข งานการประชาสัมพันธ์ การจัดการเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรินาภรณ์ การขอรับ บำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 
การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด(ก.จังหวัด)
 
การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
 
การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
 
การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทางการศึกษาท้องำถิ่น และสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
การกำหนดชั้นองค์กรปกครอง
 
ปฏิบัตงานอื่นตามที่ได้รับมอย

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  งานบริหารบุคคล
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล ยกเว้น การดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
 
การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
 
การอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การแต่งกายของพนักงาน/ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ
 
การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะยาวปานกลาง (3 ปี) และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
 
การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนา การประสานแผนพัฒนาและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/ ผู้บริหาร) ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
 
การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขอใช้เงินเหลือจ่าย รวมถึงการสั่งการก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
 
การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
 
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
 
การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฏหมายท้องถิ่น การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
 
การขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการจำหน่ายหนี้สูญประเภทภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าน้ำประปา
 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณา ผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นต้น
 
การจัดตั้ง ยุบ ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น หรือการยุบสภาท้องถิ่น
 
การทำกิจการนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
งานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาว่าทำผิดคดีอาญาหรือแพ่ง
 
งานคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
งานละเมิดคดี กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 
งานติดตามผลทางแพ่ง และทางอาญาของพนักงานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
 
การปฏิบัติการ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
 
การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
 
การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
 
การดำเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา ของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  งานการเงิน
 
การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เช่น เงินเดือน เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคคลากร
 
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การจัดสรรภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ เงิน ฌปค. หรือเงินภาษี
 
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน การเบิกตัดปี และขยายเวลาเบิกตัดปี
 
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล เช่น การเบิกเงินเกินบัญชี การขอจ่ายขาดเงินสะสม และการตรวจติดตามงบการเงินบัญชี เป็นต้น
 
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
 
งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การรายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายกำหนด รวมทั้งการรายงานเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานบัญชี
 
การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
 
านจัดสรร ควบคุมงบประมาณ การรายงานและงบเดือน
 
การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานตรวจสอบ
 
การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
 
การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทาง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
 
ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบงบการเงิน หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี และสรุปผลการดำเนินการ รายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
 
ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 
การจำหน่ายหนี้สูญกรณีที่ไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บได้ ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ค่าน้ำประปา เป็นต้น
 
การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณากรณีสภามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างงบประมาณนั้นด้วย
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550