ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563363,464628,389340,97778,457--------1,411,287
2562423,074626,3401,553,036342,364370,390322,992311,598359,889358,105398,105298,407279,6155,643,915
2561192,283211,784270,029284,238297,018319,854312,109339,790519,333783,945892,352832,6275,255,362
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2560   18,992,341
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   31,302,905
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2550
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี