หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดอุทัยธานี
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดอุทัยธานี
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จังหวัดอุทัยธานี
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์
 
  ความเป็นมา สถ.จ.อุทัยธานี
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนราชการจัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจ สำคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้าง ส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545