หารือกรณีการย้ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.8/ว17) 6 ม.ค. 2553
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท 0808.4/ว2) 6 ม.ค. 2553
สำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.2/ว12) [สิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบรายงาน)] 6 ม.ค. 2553
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/24481-24555) [บัญชีรายละเอียดฯ] 6 ม.ค. 2553
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288) 5 ม.ค. 2553
การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (มท 0802.3/ว16, ว2) 5 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและ บัญชี รุ่น22 และการแก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น รุ่น 14 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553 (มท 0807.2/ว313) 5 ม.ค. 2553
การดำเนินงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2506) 5 ม.ค. 2553
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว11) 5 ม.ค. 2553
รายชื่อผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552 5 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่น 39,นักบริหารงาน อปท. รุ่น 36 ,บุคลากร รุ่น 25-26, จนท.วผ. รุ่น 35 และนิติกร รุ่น 22 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-19 มี.ค. 53 5 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 32 , นักบริหารงานช่าง รุ่น 31 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-12 มี.ค. 53 5 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรธุรการ รุ่น 54 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-5 มี.ค. 53 5 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 12, นักวิชาการศึกษา รุ่น 31 และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 1-26 ก.พ. 53 5 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรธุรการ รุ่น 53, การเงินและบัญชี รุ่น 40, พัสดุ รุ่น 34 ระหว่างวันที่ 1-19 ก.พ. 53 5 ม.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการ ทำงานและ/หรือผลงานทางวิชาการ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการ วินิจฉัยร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำปี 2552 (ด่วนมาก มท 0802.5/ว1 ) 5 ม.ค. 2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญใน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 ม.ค. 2553
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง (มท 0809.6/ว13) 5 ม.ค. 2553
การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการถ่ายโอน (มท 0809.5/ว278) 4 ม.ค. 2553
แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว277) 4 ม.ค. 2553
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [530]