แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน) รุ่นที่ 2-3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1812) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ก.ย. 2552
การจัดโครงการศึกษา วิเคราะห์จัดทำและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1811) 11 ก.ย. 2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกรณีลด ค่าใช้จ่ายน้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยของ อปท. ที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลบ.ม. ต่อเดือน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1810) 11 ก.ย. 2552
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท 0201.3/ว2960) 11 ก.ย. 2552
การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว1804) 10 ก.ย. 2552
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2552 และเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน (มท 0803/ว1803) 10 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น47, จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น29, จนท./จพง.พัสดุ รุ่น30 และจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น 37 (มท 0807.3/ว202) [บัญชีรายชื่อฯ] 10 ก.ย. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) (มท 0808.2/17373-17380) [บัญชีรายละเอียดฯ] 10 ก.ย. 2552
การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0208.1/ว2923) 10 ก.ย. 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (มท0807.3/ว203) 10 ก.ย. 2552
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย(มท 0803/ว1780) 8 ก.ย. 2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันโครงการของ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1785) 8 ก.ย. 2552
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น 7 ก.ย. 2552
การจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก อ.ส.ค. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 (มท 0893.4/10271) 7 ก.ย. 2552
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1781) 7 ก.ย. 2552
เร่งรัดการติดตามผลการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1761) 7 ก.ย. 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2552 (มท 0893.2/ว1688) 3 ก.ย. 2552
แจ้งรายละเอียดแผนงาน/โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0893.2/ว1755) 3 ก.ย. 2552
คู่มือการใช้รายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1728) 3 ก.ย. 2552
แจ้งแนวทางการเทียบตำแหน่งและระดับของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว189) 3 ก.ย. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [509]