โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2553 จำนวน 2 รุ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว2149) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 พ.ย. 2552
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2136) 4 พ.ย. 2552
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System : SHS)(มท 0891.2/ว2147) 4 พ.ย. 2552
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2145) 4 พ.ย. 2552
ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1)ตามยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2094) 4 พ.ย. 2552
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2552 3 พ.ย. 2552
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง (มท 0808.2/ว2141) 3 พ.ย. 2552
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง (มท 0808.2/ว2137) 3 พ.ย. 2552
สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท. ให้แก่บุคลากรของ อปท. ทั่วประเทศ (มท 0808.3/21429) 3 พ.ย. 2552
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (มท 0812/ว2125) 3 พ.ย. 2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 2 พ.ย. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน ชราตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2552-เมษายน 2553)(มท 0808.2/21270-21344) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 2 พ.ย. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 1) (มท 0808.2/21195-21269) [บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ] 2 พ.ย. 2552
ขอเชิญร่วม "ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร" 30 ต.ค. 2552
โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 30 ต.ค. 2552
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2553 (มท 0891.3/ว 2117) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ] 30 ต.ค. 2552
ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (มท 0810.5/ว 2122) 30 ต.ค. 2552
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว116,ว117) 30 ต.ค. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว2108) 30 ต.ค. 2552
รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0810.3/ว2109) [รหัสงบประมาณฯ] 29 ต.ค. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [519]