การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (มท 0802.3/ว 1383) 15 ก.ค. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 (มท 0810.5/ว 1380) 15 ก.ค. 2552
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (มท 0803/ว 1366) 15 ก.ค. 2552
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (มท 0803/ว 1354) 15 ก.ค. 2552
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1367) 15 ก.ค. 2552
สำราจตำแหน่งนิติกร (ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว 190) 14 ก.ค. 2552
ขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการประปาหมู่บ้าน (มท 0808.2/ว 1372) 14 ก.ค. 2552
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 (มท 0801.2/ ว 1342) 14 ก.ค. 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (มท 0807.3/ว 158,มท 0807.3/ว 157) 14 ก.ค. 2552
โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬาถ่ายโอนระดับจังหวัด ประจำปี 2552 (มท 0893.4/ว 1323) 14 ก.ค. 2552
ซักซ้อมการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206) 14 ก.ค. 2552
แบบมาตรฐานลานกีฬาอเนกประสงค์ (มท0891.2/ว 1362) [แบบลานกีฬาฯ] [ประมาณราคาลานกีฬาฯ] 13 ก.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 18 (มท 0808.3/ว 1361) 13 ก.ค. 2552
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด มท 0809.4/11157) 13 ก.ค. 2552
ขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 1345) 13 ก.ค. 2552
แจ้งชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 32-33 (ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)(มท 0890.4/ว1353) 10 ก.ค. 2552
การตรวจติดตามและนิเทศงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว1346) [ตารางการปฏิบัติงานฯ] [วิธีการในการตรวจนิเทศและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมฯ] 10 ก.ค. 2552
แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 34-36 (ศูนย์จังหวัดสงขลา)(มท 0890.4/ว1352) 10 ก.ค. 2552
ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/254) 10 ก.ค. 2552
ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วม ประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว7415) 10 ก.ค. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [499]