แนว ทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 12 ม.ค. 2552
การ รับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ รุ่นที่ 6 12 ม.ค. 2552
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบลูกหนี้ตัวแทน 9 ม.ค. 2552
การ พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติยศ เสื้อสามารถ และประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 26 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 9 ม.ค. 2552
การ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2552 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ม.ค. 2552
การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ 8 ม.ค. 2552
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 8 ม.ค. 2552
การทดรองจ่ายเงินสะสม 8 ม.ค. 2552
การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว0044) 8 ม.ค. 2552
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุนด้านการศึกษา) ประจำปี 2551(ด่วนที่สุด ที่ 0893.3/ว013) 7 ม.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2552 7 ม.ค. 743
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว009) 6 ม.ค. 2552
ข่าวสารเรื่องควบคุมภายใน อปท. วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 6 ม.ค. 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 29 (มท 0807.3/ว2677) 6 ม.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 25 (มท 0807.3/ว2678) 6 ม.ค. 2552
แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายก อบต. รุ่น9,เลขานุการนายก อปท. รุ่น8,เลขานุการสภา อปท. รุ่น10และ จนท./จพง. ทะเบียนและบัตร รุ่น1 (มท 0807.3/ว2676) 6 ม.ค. 2552
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2551 (มท 0801.2/ว10) 6 ม.ค. 2552
รายงานข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว017) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2675) 6 ม.ค. 2552
เร่งรัดการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง (มท 0803/ว011) 6 ม.ค. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [465]