การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว645) 1 เม.ย. 2553
หารือการบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (มท 0809.4/ว633) 1 เม.ย. 2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอของ สพบ. (มท 0802.4/ว128) 31 มี.ค. 2553
ขอให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินการ (มท 0804.1/ว5) 31 มี.ค. 2553
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว007) 31 มี.ค. 2553
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว629) [แบบรายงานผลการดำเนินการฯ (แบบ ปภ.สถจ.1และแบบ ปภ.สถจ.2)] 31 มี.ค. 2553
การบันทึกข้อมูลโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว620) 30 มี.ค. 2553
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 30 มี.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 30 มี.ค. 2553
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0809.3/ว609) 30 มี.ค. 2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ว615) 29 มี.ค. 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 29 มี.ค. 2553
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2552 รุ่นที่ 1 29 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น20, การสร้างงานนำเสนอ รุ่น16, คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น25 และการแก้ไขปัญหาบนเครื่อง pc เบื้องต้น รุ่น16 (มท 0807.3/ว125) 26 มี.ค. 2553
ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 และการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0805/ว1020) [แบบตรวจติดตาม ข้อ 6 ปี 52] [เป้าหมายปี 2553] 26 มี.ค. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 8 (มท 0893.4/ว606) [รายชื่อรุ่นที่ 8 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ฯ] 26 มี.ค. 2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว601) [รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยความพิการ] 26 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 24 (มท 0807.3/ว124) 25 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 18 (มท 0807.3/ว123) 25 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ,8 และ 9 (มท 0809.5/ว67) [บัญชีรายชื่อฯ] 25 มี.ค. 2553
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [549]