แจ้ง รายชื่อบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 15, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 10 และ ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 8 (มท 0807.3/ว1902) 6 พ.ค. 2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 พ.ค. 2552
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (มท 0806/ว20) 1 พ.ค. 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม) 1 พ.ค. 2552
สรุปสาระสำคัญาการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล) 1 พ.ค. 2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว842) 1 พ.ค. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0808.3/ว844) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 30 เม.ย. 2552
เชิญร่วมเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำและองค์กรท้องถิ่นต้นแบบเผชิญวิกฤตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 และโครงการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงของผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น (มท 0891.4/ว834) 30 เม.ย. 2552
ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและไทยทีวีสีช่อง 3 ในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว841) 30 เม.ย. 2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์จังหวัดอุดรธานี ในรุ่นที่ 8-11 (วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2552)(มท 0890.4/ว835) 30 เม.ย. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2552 (มท 0891.3/3036) 29 เม.ย. 2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว814) 29 เม.ย. 2552
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) รุ่นที่ 12 (มท 0807.2/ว74) 29 เม.ย. 2552
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว832) 29 เม.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว813) 28 เม.ย. 2552
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับเรียกเก็บเงินตามแคชเชียร์เช็ค ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (มท 0803/ว812) 28 เม.ย. 2552
การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(มท 0808.4/ว762) 28 เม.ย. 2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว821) 28 เม.ย. 2552
download ข้อมูลการบรรยายของวิทยากรในการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ 28 เม.ย. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (งวดที่ 3)(มท 0808.2/4328-4402) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 28 เม.ย. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [482]