การสำรวจความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว984) 27 พ.ค. 2552
การแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว999) 27 พ.ค. 2552
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว94) [ใบสมัคร] [ใบรับฝากเงิน] 27 พ.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว910) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 พ.ค. 2552
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว995) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 26 พ.ค. 2552
ราย ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 3)(มท 0809.5/ว99) [บัญชีรายชื่อรุ่น 3] 26 พ.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว94) [ใบสมัคร] [ใบรับฝากเงิน] 26 พ.ค. 2552
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว993) 26 พ.ค. 2552
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2551 (มท 0893.2/ว992) [รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน] [รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย] 26 พ.ค. 2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2552 (มท 0801.2/ว338) 26 พ.ค. 2552
ให้ ส่งคำสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/187) 26 พ.ค. 2552
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ม งานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0814/002,มท 0814/ว970) 26 พ.ค. 2552
ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว990) 26 พ.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (มท 0807.2/ว952) [บัญชีรายชื่อ รุ่น 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่น 2] 25 พ.ค. 2552
การจัดประชุมสัมมนาปลัด อบต. ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบลใน ก.อบต. จังหวัด (ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว65) 25 พ.ค. 2552
การอบรม ครูด้วยระบบทางไกลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2550-2554 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว986) 25 พ.ค. 2552
โครงการ อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.4/ว804) 25 พ.ค. 2552
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว983) 25 พ.ค. 2552
ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว977) 25 พ.ค. 2552
การกำหนดราคากลางนมโรงเรียนและหลักเกณฑ์การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว974) 25 พ.ค. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [487]