สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 29 มิ.ย. 2552
การประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1258) 29 มิ.ย. 2552
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1256) 29 มิ.ย. 2552
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว1241) 29 มิ.ย. 2552
แผนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.2/ว131) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 มิ.ย. 2552
ข่าวสาร วันที่ 26 มิ.ย. 2552 ควบคุมภายใน อปท. ปีงบประมาณ 2552 26 มิ.ย. 2552
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์สื่อด้านศิลปะการแสดงบนฐานรากวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 1-3 (มท 0893.2/ว1248) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 มิ.ย. 2552
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว1241) 26 มิ.ย. 2552
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2552 [ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก] 26 มิ.ย. 2552
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากระดับ 9 เป็นระดับ 8 เป็นการเฉพาะคราว (มท 0809.2/ว130) 26 มิ.ย. 2552
แจ้งรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1226) 26 มิ.ย. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1242) 25 มิ.ย. 2552
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (มท 0201.3/ว1981) 25 มิ.ย. 2552
แผนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.2/ว131) 25 มิ.ย. 2552
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 73ง 25 มิ.ย. 2552
ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 25 มิ.ย. 2552
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า แจ้งย้ายสถานที่ทำการ (มท 0201.2/ว1991) 25 มิ.ย. 2552
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มท 0803/ว1232) 25 มิ.ย. 2552
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนนโยบายดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้น้ำประปาครัวเรือนประเภทที่ อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1236) 25 มิ.ย. 2552
การดำเนินการจัดหาผ้าห่มเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว (มท 0891.2/ว1238) 25 มิ.ย. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [494]