ขอส่งหนังสือประทับตราเรื่อง การรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2547-2552 (มท 0808.2/ว158) 22 ม.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โค้งสุดท้ายร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว159) 22 ม.ค. 2553
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว149) 21 ม.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โค้งสุดท้ายร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว564) 21 ม.ค. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 3 (มท 0893.4/ว146) [บัญชีรายชื่อฯ] 21 ม.ค. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 (มท 0893.4/ว145) [บัญชีรายชื่อฯ] 21 ม.ค. 2553
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำกิจกรรม ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (มท 0805/ว194) 21 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ DreamWeaver รุ่น7,ผลิตสื่อ รุ่น12,แก้ปัญหาเครื่อง PC เบื้องต้น รุ่น15, คอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น19 (มท 0807.3/ว25) 21 ม.ค. 2553
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว224) 21 ม.ค. 2553
การจัดงานมหกรรม รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ (มท 0810.2/ว57) 21 ม.ค. 2553
ทุนฝึกอบรมกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว140) 21 ม.ค. 2553
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว9) [ใบสมัครฯ] [ใบฝากเงินฯ] 21 ม.ค. 2553
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา 38 สถาบัน 21 ม.ค. 2553
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว138) 20 ม.ค. 2553
การรายงานในแบบไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว137) [แบบไทยเข้มแข้งฯ] 20 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว132) 20 ม.ค. 2553
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยเทคนิค DIR/Floortime 19 ม.ค. 2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 31 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว22) 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-3 (มท 0809.5/ว7) [บัญชีรายชื่อฯ] 19 ม.ค. 2553
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [535]