แจ้งการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 (มท 0809.6/ว1692) [ข้อมูลตามที่แนบ] 26 ส.ค. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2553 และการขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2553 (มท 0808.2/ว1686) 26 ส.ค. 2553
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1689) 26 ส.ค. 2553
ขอให้แจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1691) 26 ส.ค. 2553
ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในเทศบาล (มท 0809.5/ว223) 26 ส.ค. 2553
การสัมมนาเรื่อง คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2580) 26 ส.ค. 2553
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (มท 0809.4/ว1574, ว1571) 25 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1677) 25 ส.ค. 2553
การจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน : ปฏิรูปสังคมจากฐานราก (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว1675) 25 ส.ค. 2553
ข้อหารือการผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท 0893.4/ว567) 24 ส.ค. 2553
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ย.2553 (มท 0801.3/ว682) 24 ส.ค. 2553
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659) 24 ส.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2553 ให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1664) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 ส.ค. 2553
การประชุมเวทีการมีส่วนร่วมให้การรับรอง แนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1660) 24 ส.ค. 2553
แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (มท 0891.3/ว1643) 24 ส.ค. 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 3/2553 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2553 24 ส.ค. 2553
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders' Program ประจำปี 2554 (มท 0810.4/ว1648, ว1649) 24 ส.ค. 2553
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2553) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว1654) 24 ส.ค. 2553
แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนามาตรฐาน กลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1650) 23 ส.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพนายกเทศมนตรี (มท 0807.3/ว1497) 23 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [578]