ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ เทศบาลสู่เส้นทางปิดทองหลังพระ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 3 มิ.ย. 2552
การดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/6960) 2 มิ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 12 และเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว107) 2 มิ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและ แผน รุ่นที่ 16,การจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 19 และการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว114) 2 มิ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 9,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 30,นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 24 (มท 0807.3/ว112) [บัญชีรายชื่อฯ] 2 มิ.ย. 2552
ขอ ให้ สถจ. ทุกจังหวัด เร่งรัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1035) 2 มิ.ย. 2552
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิใช้ระบบจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว1040) 2 มิ.ย. 2552
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนของ กบข. และผลประกอบการปี 2551 (มท 0802.2/ว140,141) 2 มิ.ย. 2552
การแจ้งกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ผู้สั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศต้องบรรทุกโดยเรือไทย (มท 0201.2/ว1616) 1 มิ.ย. 2552
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน (มท 0201.2/ว1597) 1 มิ.ย. 2552
การปฎิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มท 0201.2/ว1624) 1 มิ.ย. 2552
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2552 (มท 0801.2/ว348) 1 มิ.ย. 2552
สรุปข่าวประจำวันทางเว็บไซต์ สถ. (ด่วนมาก ที่ มท 0801.3/ว70) 1 มิ.ย. 2552
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซองในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0808.2/ว1680) 1 มิ.ย. 2552
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการประกวดอาหารว่าง เพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1031) [โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์] 1 มิ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 27 (มท 0807.3/ว111) 29 พ.ค. 2552
ความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548 (จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2552) 29 พ.ค. 2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว1011) 29 พ.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1014) 29 พ.ค. 2552
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.3/ว1009) 29 พ.ค. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [488]