การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (มท 0802.2/ว1423) [คู่มือสำหรับส่วนราชการผู้ขอผู้เบิก] [คู่มือสำหรับนายทะเบียน] 21 ก.ค. 2552
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1407) 21 ก.ค. 2552
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552 21 ก.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1405) 21 ก.ค. 2552
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2552 รายการบัญชีค่าวิทยฐานะ (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว273) 21 ก.ค. 2552
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1414) 21 ก.ค. 2552
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับต้น)(ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/11781,203) 21 ก.ค. 2552
การประชุมชี้แจงโครงการศึกษานำร่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1369) 21 ก.ค. 2552
การเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว1418) 20 ก.ค. 2552
ความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548 20 ก.ค. 2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว163) 17 ก.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่น10,นายกเทศมนตรี รุ่น15,รองนายก อบต. รุ่น11-12 ,จนท./จพง.ธุรการ รุ่น 43-44 (มท 0807.3/ว162) 17 ก.ค. 2552
ปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว161) 17 ก.ค. 2552
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1412) 17 ก.ค. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานครูและข้าราชการ ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2552 (มท 0808.2/11352-11425) [บัญชีรายละเอียดฯ] 17 ก.ค. 2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (งวดที่ 6)(งวดสุดท้าย)(มท 0808.2/11430-11504) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 17 ก.ค. 2552
วิธีปฎิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และวิธีปฏิบัติในการชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)(มท 0201.3/ว2168) 17 ก.ค. 2552
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสาธารณสุข)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1403) 17 ก.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-10 (มท 0809.5/ว149) [บัญชีรายชื่อฯ] 17 ก.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-10 (มท 0809.5/ว149) 17 ก.ค. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [500]