การขออนุญาตลาการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/370) 3 ธ.ค. 2552
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546(มท 0812/ว2337) 2 ธ.ค. 2552
ขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2552 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว2361) 2 ธ.ค. 2552
ประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว 2 ธ.ค. 2552
โครงการศูนย์ 3 วัย เทิดไท้องค์ราชัน (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว2357) 2 ธ.ค. 2552
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2356) 2 ธ.ค. 2552
แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัด อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถาน ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551(ด่วนที่สุด ที่ มท0893.2/ว2235) 1 ธ.ค. 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิ เพิ่มขึ้น และสอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 1 ธ.ค. 2552
การประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2335) 1 ธ.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว2342) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 ธ.ค. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2332) 1 ธ.ค. 2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 1 ธ.ค. 2552
การจัดโครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/23243) 1 ธ.ค. 2552
คำตอบจากการถามซึ่งค้างตอบโครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พ.ย. 2552
วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0803/ว2291) 30 พ.ย. 2552
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษา พยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ (มท 0803/ว2292) 30 พ.ย. 2552
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและหรือการอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (มท 0803/ว2293) 30 พ.ย. 2552
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ (มท 0803/ว2294) 30 พ.ย. 2552
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2334) 30 พ.ย. 2552
การกำหนด E-mail Address ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)(มท 0806/ว2333) 30 พ.ย. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [524]