ซักซ้อมแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 27 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/11077)(จังหวัดแพร่) 18 ก.ย. 2552
ซักซ้อมแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 27 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว3074)(ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดแพร่) 18 ก.ย. 2552
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1850) 17 ก.ย. 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา 17 ก.ย. 2552
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตก ต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3040) 17 ก.ย. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1834) 17 ก.ย. 2552
การซักซ้อมจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง (มท 0810.5/ว1836) 17 ก.ย. 2552
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว17505) 17 ก.ย. 2552
การเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะของพนักงาน/ข้าราชการครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1813) 16 ก.ย. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรสามิต ประจำเดือนก.ย.52 ให้แก่ อปท.(มท 0808.3/ว1837) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 16 ก.ย. 2552
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1832) 16 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1821) 16 ก.ย. 2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (มท 0803/ว1820) 16 ก.ย. 2552
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1832) 16 ก.ย. 2552
การสำรวจความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาตาม โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มท 0809.4/ว200) 16 ก.ย. 2552
ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1829) 16 ก.ย. 2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2552 (การประชุม สถ. นอกสถานที่)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว536) 16 ก.ย. 2552
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว17499) 15 ก.ย. 2552
การแต่งตั้งข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 11 ก.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน) รุ่นที่ 2-3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1812) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ก.ย. 2552
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [510]