แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว170) 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 28 (มท 0807.3/ว169) 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 58 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว168) 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว167) 6 พ.ค. 2553
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ (มท 0803/ว827) 6 พ.ค. 2553
แจ้ง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 1) (มท 0809.5/ว1575) [บัญชีรายชื่อฯ] 6 พ.ค. 2553
ขอให้เทศบาลนคร เทศบาลเมือง รายงานข้อมูลชุมชนของเทศบาล (มท 0891.4/ว829) 6 พ.ค. 2553
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/ว828) 6 พ.ค. 2553
งบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว834) [รายละเอียดประกอบการขอรับจัดสรรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ไฟล์ Excel)] 6 พ.ค. 2553
โครงการ อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 10,11 และ 12 (มท 0893.4/ว814,ว813,ว812) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 10,รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12] 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 40 (มท 0807.3/ว165) 4 พ.ค. 2553
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรใหม่ (มท 0807.3/ว166) 4 พ.ค. 2553
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0892.4/ว810) [แบบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น] [แบบรายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน] 4 พ.ค. 2553
การ กำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และการกำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและ เกื้อกูลกัน และบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มท 0809.9/ว820) 4 พ.ค. 2553
แนว ทางการจัดส่งเอกสารเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (มท 0809.2/ว112) 4 พ.ค. 2553
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2553 รุ่นที่ 3 (มท 0893.4/ว807) [บัญชีรายชื่อฯ] 4 พ.ค. 2553
โครงการ อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 10,11 และ 12 (มท 0893.4/ว814,ว813,ว812) 3 พ.ค. 2553
หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทย (มท 0802.3/ว821) 3 พ.ค. 2553
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (มท 0802.3/ว817) 3 พ.ค. 2553
โครงการ สัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่อง รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการไทยไม่โกง (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว808) 3 พ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [556]