การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศ) (มท 0891.3/ว 297) 15 ก.พ. 2553
เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (คำสั่งที่ 113/2553) 15 ก.พ. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (งวดที่ 2 งวดสุดท้าย)(มท 0808.2/1198-1272) [บัญชีรายละเอียดฯ] 12 ก.พ. 2553
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มท 0804.5/ว309) 12 ก.พ. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว314) 12 ก.พ. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว315) 12 ก.พ. 2553
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.)รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/ว57) 12 ก.พ. 2553
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/ว58) 12 ก.พ. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ การสร้างงานนำเสนอ รุ่น15,จัดเก็บเอกสาร รุ่น24, โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น6 และ โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่น 5 (มท 0807.3/ว60) 12 ก.พ. 2553
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็น เจ้าของ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (มท 0201.3/ว395) 11 ก.พ. 2553
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (มท 0202.3/1361) 11 ก.พ. 2553
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยกำหนดเวลาการยื่นกระทู้ถามสด พ.ศ. 2553 (ด่วน ที่ มท 0201.3/ว450) 11 ก.พ. 2553
แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบแนวทางการนำเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี (ด่วนมาก ที่ มท 0201.3/ว411) 11 ก.พ. 2553
คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการในส่วนที่นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ได้รับมอบหมาย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว410) 11 ก.พ. 2553
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนทราบ (มท 0812/ว218) 11 ก.พ. 2553
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองระดับจังหวัด เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว296) 10 ก.พ. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 10 ก.พ. 2553
การตรวจสอบงบการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว294) 10 ก.พ. 2553
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ. 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว283) 10 ก.พ. 2553
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0803/ว281) 10 ก.พ. 2553
<< หน้าแรก... [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] ....หน้าสุดท้าย >> [540]