หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๓/ว๐๑) 5 ม.ค. 2554
ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓) 5 ม.ค. 2554
การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๕๒) 5 ม.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๔-๖/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๐๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 4 ม.ค. 2554
ขอแจ้งวิทยุเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔) 4 ม.ค. 2554
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๓/ว๖๙๕, ว๖๙๗) 30 ธ.ค. 2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย (สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี ๒๕๕๓)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๖๗๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 30 ธ.ค. 2553
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๓-๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๗๒๙, ว๒๗๓๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 30 ธ.ค. 2553
ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับใหม่)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๗๑๖) 30 ธ.ค. 2553
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๖๘๙) 30 ธ.ค. 2553
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๗๒๖) 30 ธ.ค. 2553
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๗๐๙) 29 ธ.ค. 2553
การปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๗๑๘) 29 ธ.ค. 2553
การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๗๐๔) 29 ธ.ค. 2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ในพื้นที่ได้ทราบเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๖๙๔) 29 ธ.ค. 2553
แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑)(มท ๘๐๙.๔/ว๒๗๒๑) 29 ธ.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ ๑)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๘๖๖-๑๓๙๔๐) [อุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1] 29 ธ.ค. 2553
ขอความร่วมมือในการรณรงค์เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๖๘๗) 28 ธ.ค. 2553
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (มท ๐๘๐๒.๔/ ว ๔๖๗) 28 ธ.ค. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (มท 0893.4/ว 2039) [บัญชีรายชื่อฯ] 28 ธ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [530]