กำหนดการส่งผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๘) 16 มี.ค. 2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ 16 มี.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดช่องลมและวัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอม สมุทรสาคร 16 มี.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๙) 16 มี.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕) 16 มี.ค. 2554
การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๕) 15 มี.ค. 2554
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 15 มี.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๗๙) 15 มี.ค. 2554
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๐๗) 15 มี.ค. 2554
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๕๗๖) [บัญชีรายชื่อฯ] 15 มี.ค. 2554
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๔๖) 15 มี.ค. 2554
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของทุกจังหวัด มาตั้งจ่าย ณ ส่วนกลาง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๙๘) 15 มี.ค. 2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๙) 14 มี.ค. 2554
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท ๐๘๐๙.๙/ว๓) 14 มี.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๖ และ ๒๗ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๕๙๔) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 มี.ค. 2554
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กับการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๙๓) 14 มี.ค. 2554
การคัดเลือกโรงเรียนและครูผู้นำคณิตศาสตร์ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๕๗๓) 14 มี.ค. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๘) 14 มี.ค. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือน สามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๘๑) [ใบสมัครฯ] 11 มี.ค. 2554
เปลี่ยนแปลงกำหนดการและคำถวายราชสดุดีฯ ในการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว ๕๘๓) 11 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [540]