ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๔๖๙) 21 ก.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง โอ ๑๐๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๔๘๓) 21 ก.ค. 2554
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจาก อสถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๔๖๓) 21 ก.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสารในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๑) (ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๑) 20 ก.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๔๗๓) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 20 ก.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๔๒๑) 20 ก.ค. 2554
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๙๒) 20 ก.ค. 2554
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐ และ LTAX GIS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (ด่วนที่สุด มท๐๘๐๘.๓/ว๑๔๖๕) 19 ก.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 19 ก.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๔๓๑) 19 ก.ค. 2554
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว ๑๔๓๒) 14 ก.ค. 2554
การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒/ว ๑๔๓๓) 14 ก.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ [บัญชีรายชื่อฯ] 14 ก.ค. 2554
การจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (มท ๐๘๐๑.๒/ว ๒๔๕๒) 14 ก.ค. 2554
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ ๓๔๐/๒๕๕๔) 14 ก.ค. 2554
เร่งรัดการติดตามและรายงานผลการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๔๒๖) 14 ก.ค. 2554
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ ที่ปรับปรุงและยกร่างใหม่สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๗) 14 ก.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๔) ( มท ๐๘๐๘.๒/๖๐๔๔-๖๑๑๘) [เอกสารแนบ] 14 ก.ค. 2554
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๓๔) 13 ก.ค. 2554
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๔๒๙) 13 ก.ค. 2554
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [561]