การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๗๓) 22 มิ.ย. 2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๔๙) 22 มิ.ย. 2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๕๑) 22 มิ.ย. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่๔ (มท๐๘๐๙.๔/ว๕๓๐๙) 22 มิ.ย. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท๐๘๐๙.๔/ว๑๒๐๔) 22 มิ.ย. 2554
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๓๙) (ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชัยนาท) [ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน(ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๓.๓/๕๒๖๙)(จ.เพชรบุรี)] [ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน(ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๓.๓/๕๒๗๐)(จ.ชัยนาท)] 21 มิ.ย. 2554
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบที่กำหนดของรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง(เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๒๗) 21 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๓๓, ว๑๒๑๗) 21 มิ.ย. 2554
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๒๓๒) 21 มิ.ย. 2554
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๒๖) 20 มิ.ย. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๑๗) 20 มิ.ย. 2554
โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๑๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 20 มิ.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/๕๑๑๕) 20 มิ.ย. 2554
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๑๙๒) 17 มิ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๗๙) 17 มิ.ย. 2554
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๑/ว๑๒๑๒) 17 มิ.ย. 2554
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๑๓) 17 มิ.ย. 2554
ขอความร่วมมือในการเตรียมการจัดโครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๐๓) 17 มิ.ย. 2554
เลื่อนการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖ รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๒๐๙) [บัญชีรายชื่อฯ 17 มิ.ย. 2554
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๒๐๐) 17 มิ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [556]