แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 23 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว197) 24 พ.ค. 2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว191,ว192,ว193) 24 พ.ค. 2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม (มท 0891.2/ว901) 24 พ.ค. 2553
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว883) 24 พ.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว900) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว185) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน อปท. รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว184) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว895) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว894) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว893) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 42 (มท 0807.3/ว891 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว890) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว889) 24 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว897) (ด่วนที่สุด) [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ] 20 พ.ค. 2553
การชำระค่าลงทะเบียนนักศีกษาปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการงานช่างและผังเมือง และหลักสูตรการจัดการการคลัง รุ่นที่1 (งวดที่3) 20 พ.ค. 2553
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่นที่ 6/1) ปีการศึกษา 2553 20 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ 20 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 20 พ.ค. 2553
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 20 พ.ค. 2553
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 20 พ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [488]