ขอส่งแบบสำรวจสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษา ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1202) 7 ก.ค. 2553
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2553 7 ก.ค. 2553
แก้ไขแบบสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินค่างาน ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (มท 0802.4/ว1278) [แบบสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินค่างาน ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด] 7 ก.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 6 ก.ค. 2553
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1238) 6 ก.ค. 2553
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ว172) 6 ก.ค. 2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อย โอกาสกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1246) 6 ก.ค. 2553
แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการ สถ. เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรของท้องถิ่น (ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2553)(มท 0802.4/ว267,ว1253) 6 ก.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 6 ก.ค. 2553
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว1248,ว1249) 6 ก.ค. 2553
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว1250) 6 ก.ค. 2553
โครงการประชุมชี้แจงทิศทางการบริหารจัดการภารกิจงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานช่างและงานคลัง (มท 0807.2/ว1047,ว224) 6 ก.ค. 2553
การแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขอรับสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าบัตรแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล (มท 0801.2/ว1104) 5 ก.ค. 2553
การประชุมชี้แจงทิศทางบริหารจัดการภารกิจงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานช่างและงานคลัง (มท 0807.2/ว 1047) [เอกสารแนบฯ] 5 ก.ค. 2553
เรียกเก็บเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 (มท 0808.5/ว 23) 5 ก.ค. 2553
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ศูนย์จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 (มท 0890.4/ว 1241) 5 ก.ค. 2553
การรวบรวมผลงานดีเด่น (Best Practices) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในด้านการป้องกันแะแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0801.3/1219) 5 ก.ค. 2553
การแอบอ้างการได้รับการสนับสนุนจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1235) 2 ก.ค. 2553
ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการประเมินค่างานกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1236) 2 ก.ค. 2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แบบรายงานฯ ใหม่)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว1234) [แบบรายงานฯ] 2 ก.ค. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [498]