นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๒๐๐) 18 ต.ค. 2553
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๕๐) 18 ต.ค. 2553
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา (ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๕๔) [บัญชีรายชื่อ] 15 ต.ค. 2553
ซักซ้อมแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ (ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๙๙) 15 ต.ค. 2553
การขยายเวลาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๑๘๙๐) 15 ต.ค. 2553
รายงานสินทรัพย์ระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว๗๒) [เอกสารแนบ] 15 ต.ค. 2553
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย (ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๓๑๘๐) 15 ต.ค. 2553
ชื่อส่วนราชการ "กรมพลศึกษา" (ที่ กก 0306/2579) 15 ต.ค. 2553
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล (ที่ มท 0801.3/ว 907) 15 ต.ค. 2553
ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ /พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1 (อปท.ที่มีการจัดการศึกษา) และรุ่น 2 (อปท.ที่มีการจัดการศึกษา) (ที่ มท 0809.4/2148) 15 ต.ค. 2553
ยืนยันข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 2145) [โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)] [โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ อปท.] 14 ต.ค. 2553
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (มท 0803/ว 2117) 14 ต.ค. 2553
ประชาสัมพันธ์โครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" (ด่วนที่สุด มท๐๘๐๘.๒/ว๒๑๒๙) 14 ต.ค. 2553
โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด มท๐๘๐๑ฬ๒/ว๑๑๑๘๓) 14 ต.ค. 2553
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 2115) 14 ต.ค. 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท0808.4/ว3161) 13 ต.ค. 2553
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) (ที่ มท 0802.3/ว 2128) 12 ต.ค. 2553
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) (ที่ มท 0893.3/ว 2077) 12 ต.ค. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ที่ มท 0893.4/ว 2052) [บัญชีรายชื่อ] 12 ต.ค. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ที่ มท 0893.4/ว 2051) [บัญชีรายชื่อ] 12 ต.ค. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [519]