การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุอุทกภัย (มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๑๖) 22 พ.ย. 2553
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๓๙๙) 22 พ.ย. 2553
สำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๖/ ๑๒๗๖๕) [แบบสำรวจฯ] 19 พ.ย. 2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๐๙) 19 พ.ย. 2553
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๐๓) 19 พ.ย. 2553
เกณฑ์ประเมินการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๑๗) 19 พ.ย. 2553
มาตรฐานตัวชี้วัดการจัดตั้งสำนักการช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๒๐) 19 พ.ย. 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๔๐๖) 19 พ.ย. 2553
ขอความร่วมมือในการจัดส่งชุดเอกสารทำความเข้าใจและแนะนำประโยชน์จากการใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2336) 19 พ.ย. 2553
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการการซื้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๖๕๒) 18 พ.ย. 2553
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. งวดที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๕๓-ธ.ค. ๒๕๕๓) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/๑๒๖๒๔-๑๒๖๙๘) [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 18 พ.ย. 2553
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๔๐๑) 17 พ.ย. 2553
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๒ (มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๓๖๕) 17 พ.ย. 2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ ๗๐๑/๒๕๕๓) 17 พ.ย. 2553
อนุมัติปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มท ๐๘๐๓/ว ๒๓๘๗) 17 พ.ย. 2553
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (งวดที่ ๑) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๙๑) 17 พ.ย. 2553
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๙๐) 16 พ.ย. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 16 พ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 16 พ.ย. 2553
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๙๕) [เอกสารแนบฯ] 15 พ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [524]