แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว1630) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1629) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 38 (มท 0807.3/ว1628) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว1627) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 38 (มท 0807.3/ว1626) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 36 (มท 0807.3/ว1625) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว1624) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว1623) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 29 (มท 0807.3/ว1622) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว1621) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว1620) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 19 (มท 0807.3/ว1619) 20 ส.ค. 2553
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (มท 0803/ว8369) 20 ส.ค. 2553
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติและข้อเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (มท 0891.3/ว2499) 20 ส.ค. 2553
แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท. 2553 (มท 0891.3/ว2500) 20 ส.ค. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1638) 20 ส.ค. 2553
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงานของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน (มท 0808.4/ว17) 20 ส.ค. 2553
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการญาติเยี่ยมทางไกล ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มท 0806/ว1613) 19 ส.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว1605) 19 ส.ค. 2553
โครงการอบรมสัมมนาครูอาสาพัฒนากีฬาสนามกีฬาถ่ายโอนระดับจังหวัด ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1576) 19 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [506]