ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมมนาระดับชาติชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๒.๑/ว๒๗๕) 1 ก.พ. 2554
การสำรวจความพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖/ว๙๙๒) [แบบสำรวจ ฯ] 1 ก.พ. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ 31 ม.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม รุ่น๓-รุ่น๗(เพิ่มเติม)และรุ่น ๘-๑๐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ก่อนและหลังการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว๒๔๓ ) [บัญชีรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ รุ่น ๓ - รุ่น ๗เพิ่มเติม] [บัญชีรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ รุ่น ๘ - รุ่น ๑๐] 28 ม.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๒) (มท ๐๘๐๘.๒/๘๕๓-๙๒๗) [บัญชีรายละเอียดฯ] 28 ม.ค. 2554
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๓๔) 28 ม.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๓๙) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 28 ม.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 28 ม.ค. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๐) 27 ม.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)งวดที่ ๒(ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔)(ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/๗๒๘-๘๐๒) [บัญชีรายละเอียดฯ] 27 ม.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๓) 27 ม.ค. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๘,ว๒๗) 27 ม.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มท ๐๘๑๒/ว๒๑๘) [เอกสารแนบ] 27 ม.ค. 2554
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว๑๓) 27 ม.ค. 2554
การรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๑ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๑๙) 26 ม.ค. 2554
หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เรื่อง การเข้าชื่อและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๐๘) 26 ม.ค. 2554
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว๑๗๔) 25 ม.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๗ - รุ่นที่ ๒๐ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๗๐, ว๒๐๗๒) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๑๗-๒๐] 25 ม.ค. 2554
ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มท ๐๘๐๙.๙/ว๒) 25 ม.ค. 2554
ทุนอบรมครูญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๕) 25 ม.ค. 2554
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [534]