เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 ( ด่วนที่สุด มท 0807.3/ว 222) 4 มิ.ย. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว 988) 4 มิ.ย. 2553
การจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรนักบริหารางานท้องถิ่นมืออาชีพ (professional Organizer-Department ol Local Administration) (มท 0802.4/ว 979) 4 มิ.ย. 2553
ย้ายสถานที่ประชุมวิชาการ 4 มิ.ย. 2553
การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2553 (อปท.1) (มท 0891.3/ว 972) 4 มิ.ย. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลังสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ (มท 0807.3/ว 221) 4 มิ.ย. 2553
รายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว 976) [บัญชีรายชื่อฯ] 4 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน (มท 0891.4/ว 918) 4 มิ.ย. 2553
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนประจำปี 2554 (มท 0893.2/ว 983) 4 มิ.ย. 2553
การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 8 พรรษา (มท 0201.3/ว 74) 3 มิ.ย. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ด่วนที่สุด มท 0803/ว 982) 3 มิ.ย. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553 ภายใต้แนวคิด เข้าพรรษานี้ ชวนครอบครัวเลิกเหล้า (มท 0891.3/ว 978) 3 มิ.ย. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 3 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 958) 3 มิ.ย. 2553
การฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 948) 3 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 949) 2 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 957) 2 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชการศึกษา รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 954) 2 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 951) 2 มิ.ย. 2553
อบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 953) 2 มิ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [491]