ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0809.3/ว609) 30 มี.ค. 2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ว615) 29 มี.ค. 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 29 มี.ค. 2553
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2552 รุ่นที่ 1 29 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น20, การสร้างงานนำเสนอ รุ่น16, คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น25 และการแก้ไขปัญหาบนเครื่อง pc เบื้องต้น รุ่น16 (มท 0807.3/ว125) 26 มี.ค. 2553
ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 และการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0805/ว1020) [แบบตรวจติดตาม ข้อ 6 ปี 52] [เป้าหมายปี 2553] 26 มี.ค. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 8 (มท 0893.4/ว606) [รายชื่อรุ่นที่ 8 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ฯ] 26 มี.ค. 2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว601) [รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยความพิการ] 26 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 24 (มท 0807.3/ว124) 25 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 18 (มท 0807.3/ว123) 25 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ,8 และ 9 (มท 0809.5/ว67) [บัญชีรายชื่อฯ] 25 มี.ค. 2553
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0809.2/ว529) [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 25 มี.ค. 2553
การยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี (มท 0809.2/ว66) 25 มี.ค. 2553
การตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (มท 0893.2/ว587) 25 มี.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน ท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มี.ค. 2553 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว594) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 มี.ค. 2553
ส่งหนังสือคู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)(มท 0805/ว595) [หนังสือคู่มือฯ] 24 มี.ค. 2553
เลื่อนพิธีมอบรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว592) 24 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิควิธีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว581) 24 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว122) 23 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว481) 23 มี.ค. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [479]