แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว160) 21 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว159) 21 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 58 (มท 0807.3/ว158) 21 เม.ย. 2553
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว730) 21 เม.ย. 2553
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างตามรายงาน การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (มท 0803/ว746) 20 เม.ย. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 รุ่นที่ 14 และ รุ่นที่ 15 (มท 0893.4/ว737,ว738.ว739.ว740,ว741,ว742) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 10 -15] 20 เม.ย. 2553
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น กรณีการไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว1200) 20 เม.ย. 2553
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (มท 0809.5/ว76,ว80,ว95) 20 เม.ย. 2553
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว735) 20 เม.ย. 2553
โครงการสวัสดิการธนาคารกรุงไทย (มท 0802.2/ว118,ว119) 19 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ติดตามและพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีพิเศษ)(มท 0809.5/ว94) [แบบยืนยันฯ] [ใบฝากเงินฯ] 19 เม.ย. 2553
การดำเนินการโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว733) 19 เม.ย. 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 1/2553 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2553 19 เม.ย. 2553
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2553 [ใบสมัครฯ อปท.ดีเด่น ปี 2553] 12 เม.ย. 2553
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ว727) 12 เม.ย. 2553
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว655) 12 เม.ย. 2553
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม)(มท 0809.4/ว723) 12 เม.ย. 2553
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว726) 12 เม.ย. 2553
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพ (มท 0891.3/ว708) 12 เม.ย. 2553
การประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว724) 12 เม.ย. 2553
<< หน้าแรก... [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] ....หน้าสุดท้าย >> [482]