สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขวัญชัย วงศ์นิติกร เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ 14 ม.ค. 2554
การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๐) 13 ม.ค. 2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๑๐๐) 13 ม.ค. 2554
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ ร.ปมท. (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘) 13 ม.ค. 2554
การรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)(มท ๐๘๐๙.๔/ว๗๘) 13 ม.ค. 2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญงาน 13 ม.ค. 2554
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ สถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว๙๙) 12 ม.ค. 2554
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๙) 12 ม.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๑) 11 ม.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ [ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐] [ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และ ร.จ.พ.] [ส.อบจ.,ส.ท.,ส.อบต. และลูกจ้าง] 11 ม.ค. 2554
ชี้แจงการปรับค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๑) 11 ม.ค. 2554
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.ภ/ว๔๙) 10 ม.ค. 2554
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) เพิ่มเติม (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๒) 10 ม.ค. 2554
แผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๕๗) 10 ม.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] 10 ม.ค. 2554
ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เพชรเครือข่าย เพื่อการสัมมนาต่อเนื่องด้านวินัย 7 ม.ค. 2554
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)(มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๓) 7 ม.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๗๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ม.ค. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๕) 6 ม.ค. 2554
การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละ จังหวัด ผ่านระบบเครือข่าย Internet ด้วยระบบ Electronic Form (มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๓) 6 ม.ค. 2554
<< หน้าแรก... [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ....หน้าสุดท้าย >> [518]