การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๘๕๘, ว๑๘๕๖) 6 ก.ย. 2554
การจัดส่งหนังสือ ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๔๐) 6 ก.ย. 2554
การผลิตเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ สถ. (มท ๐๘๐๒.๒/ว๘๘, ว๘๙) 6 ก.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๓๖) 6 ก.ย. 2554
ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและค่าครุภัณฑ์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๘๑๘) 6 ก.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๘๕๓) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 5 ก.ย. 2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ 5 ก.ย. 2554
ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน (มท ๐๘๐๓/ว๑๘๔๘) 5 ก.ย. 2554
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๘๓๙) 5 ก.ย. 2554
การส่งมอบรถยนต์เช่าไว้ใช้ในราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๘๔๙) 5 ก.ย. 2554
ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. (e-LAAS) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๘๔๓) [บัญชีรายชื่อฯ] [วิธีการบันทึกฯ] 2 ก.ย. 2554
สรุปคำกล่าวของ ร.นรม. และ รมว.มท. (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๓๒) 2 ก.ย. 2554
การมอบอำนาจของ อสถ. (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๙) 2 ก.ย. 2554
การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๘๐๙) 2 ก.ย. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑๘๒๒) [เอกสารแนบ] 2 ก.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๒๘, ว๒๒๙) 2 ก.ย. 2554
ขอเผยแพร่คู่มือและเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๑๒) 1 ก.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๑๔) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 ก.ย. 2554
ข่าวสาร การควบคุมภายใน อปท. วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 1 ก.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๑๔) 1 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก... [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ....หน้าสุดท้าย >> [556]