โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1818) 14 ก.ย. 2553
แผนพัฒนาสุกรทั้งระบบและแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553-2557 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1834) 13 ก.ย. 2553
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (มท 0809.4/ว 1824) 13 ก.ย. 2553
เชิญชวนร่วมส่งโครงการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1825) 10 ก.ย. 2553
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0802.2/ว 1820) 10 ก.ย. 2553
โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม (ด่วนทีสุด ที่ มท 0891.3/ว 1819) 10 ก.ย. 2553
การอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝันเราเท่ากัน 2 ( มท 0893.4/ว 1796) 10 ก.ย. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1821) [เอกสารแนบ] 9 ก.ย. 2553
การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0808.2/ว 2748) 9 ก.ย. 2553
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ (มท 0893.2/ว 1794) 9 ก.ย. 2553
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ( ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1798) 9 ก.ย. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว 1789) 8 ก.ย. 2553
การพิจารณาคัดเลือกผู้บิรหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 1788) 8 ก.ย. 2553
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (มท 0803/ว 1787) 8 ก.ย. 2553
การโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เดือนกันยายน 2553 ( ด่วน ที่ มท 0808.5/ว 1785) 8 ก.ย. 2553
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (มท 0802.4/ว 1790) 8 ก.ย. 2553
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน (มท มท 0803/ว 1771) 8 ก.ย. 2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อ งการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน (มท 0812/ว 1781) 8 ก.ย. 2553
สำรวจผู้ดูแลเด็กทียังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการอบรมพัฒนาการจัด ประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว 1774) 7 ก.ย. 2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (มท 0893.4/ว 1779) 7 ก.ย. 2553
<< หน้าแรก... [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ....หน้าสุดท้าย >> [498]