การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มท 0812/ว 1846) 20 ก.ย. 2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายใน สถ. ประจำปี พ.ศ.2553 (ทุนรายปี) (ที่ มท 0802.2/ว 373) 17 ก.ย. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมประจำเดือนตุลาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1868 , ว 1871) 17 ก.ย. 2553
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสังเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 (ที่ มท 0891.3/ว 1860) 17 ก.ย. 2553
ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ทก 0501/ว 2242) [สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553] 16 ก.ย. 2553
ผลการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2553 16 ก.ย. 2553
การย้ายข้าราชการ (คำสั่งที่ 524/2553) 16 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2554 (ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553) (รายชื่อแนบ) (ที่ มท 0807.3/ว 1864) 16 ก.ย. 2553
รายงานผล/แผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินครู และค่าจ้างประจำ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1865) 16 ก.ย. 2553
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2553 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 16 ก.ย. 2553
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41,ว 42) 16 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1812) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1811) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ที่ มท 0807.3/ว 1810) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/1808) 15 ก.ย. 2553
การน้ำเข้าข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(ด่วนที่สุด มท0890.4/ว1814) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1807) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1806) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1805) 15 ก.ย. 2553
<< หน้าแรก... [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ....หน้าสุดท้าย >> [499]