การประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลังร่วมสร้างเครือข่ายจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๓๓๕) 11 พ.ย. 2554
การรวบรวมรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๓๔) 11 พ.ย. 2554
แจ้งแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในสถานการณ์อุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๓๓๑) 11 พ.ย. 2554
สถ. ระดมสรรพกำลัง อปท. ทั่วประเทศช่วยเหลือผู้ประสบภัย 10 พ.ย. 2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๔๐ ราย 10 พ.ย. 2554
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๒๓๒๒) 10 พ.ย. 2554
การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๒๑) 10 พ.ย. 2554
โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๓๒๐) 10 พ.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/๙๕๒๓) 10 พ.ย. 2554
การจัดส่งรายละเอียดและประมาณการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๓๑๙) [แบบสำรวจอุทกภัยโรงเรียน] [แบบสำรวจอุทกภัยศูนย์เด็กเล็ก] 9 พ.ย. 2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๓๑๗) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 พ.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๐๗) 8 พ.ย. 2554
การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่และยานพาหนะช่วยเหลืออุทกภัยในเขต กทม.และปริมณฑล (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๑๐) 8 พ.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๐๖) 8 พ.ย. 2554
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๓๐๓) 8 พ.ย. 2554
การนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (มท ๐๘๐๘.๕/๙๔๔๗) 7 พ.ย. 2554
การสนับสนุนยานพาหนะเพื่อช่วยเหลืออุทกภัย ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว (วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๐๕) 7 พ.ย. 2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 7 พ.ย. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๒๙๙, ๒๓๐๐) 7 พ.ย. 2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕ อย่างไม่มีกำหนด (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๙) 7 พ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ....หน้าสุดท้าย >> [567]