การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ 1 (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๒๕) 21 ต.ค. 2553
การจัดโครงการ หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๒๒) 21 ต.ค. 2553
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วเคราะห์และติดตามประเมินผลแผยพัฒนาท้อง ถิ่นตามโครงการจัดทำระเบียบสารสนเทศการบริหารจัดการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท๐๘๑๐.๕/ว๒๒๒๓) [เอกสารแนบฯ] 21 ต.ค. 2553
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓.๓/ว ๒๑๖๓) 20 ต.ค. 2553
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 3220) 20 ต.ค. 2553
การประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้นำวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. (ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว 2185) 19 ต.ค. 2553
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2553 (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๑๘๐) [แบบรายงานฯ] 19 ต.ค. 2553
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมทิศทางการบิรหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๑๓๙๒) 19 ต.ค. 2553
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๒๑๘๔) [รายละเอียดการระบุกิจกรรมย่อยฯ (กระบี่-แม่ฮ่องสอน)] [รายละเอียดการระบุกิจกรรมย่อยฯ (ยโสธร-อุบลราชธานี)] 19 ต.ค. 2553
การช่วยเหลือสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๑๗๘) 19 ต.ค. 2553
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม (จาก สมศ.) (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๔๑) 18 ต.ค. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๓๖,มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๐๕๓,มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๐๓๒) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2] 18 ต.ค. 2553
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๖๒) 18 ต.ค. 2553
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๒๐๐) 18 ต.ค. 2553
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๕๐) 18 ต.ค. 2553
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา (ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๑๕๔) [บัญชีรายชื่อ] 15 ต.ค. 2553
ซักซ้อมแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ (ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๙๙) 15 ต.ค. 2553
การขยายเวลาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๑๘๙๐) 15 ต.ค. 2553
รายงานสินทรัพย์ระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว๗๒) [เอกสารแนบ] 15 ต.ค. 2553
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย (ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๓๑๘๐) 15 ต.ค. 2553
<< หน้าแรก... [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ....หน้าสุดท้าย >> [506]