การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (มท ๐๘๐๒.๔/ว๗๓๓) 30 มี.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๗๐๗) [เอกสารแนบ] 30 มี.ค. 2554
การดำเนินงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๐๕) 30 มี.ค. 2554
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๑๕) 30 มี.ค. 2554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสรรหาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการรางวัลชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๑๘) 30 มี.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 29 มี.ค. 2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 25 มี.ค. 2554
ขยายระยะเวลาการสักการะธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธสาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด จากราชอาณาจักรนอร์เวย์มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว (มท ๐๘๐๑.๒/ว๘๖) 25 มี.ค. 2554
การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔) 25 มี.ค. 2554
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๗๘) 24 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้)(มท ๐๘๐๘.๒/๒๖๔๒-๒๗๐๗) [บัญชีรายละเอียดฯ] 24 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๗๐๘-๒๗๘๒) [บัญชีรายละเอียดฯ] 24 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๔โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)งวดที่ ๓-๔ (เม.ย.-ก.ย. ๒๕๕๔)(ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/๒๗๙๘-๒๘๗๒) [บัญชีรายละเอียดฯ] 24 มี.ค. 2554
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/๒๖๒๑) 24 มี.ค. 2554
แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ 24 มี.ค. 2554
การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๙) 24 มี.ค. 2554
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๖๙๓) 24 มี.ค. 2554
การแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙) 24 มี.ค. 2554
ยกเลิกและแก้ไขข้อความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/๓๐๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๔ เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๘๒) 23 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๔๓-๒๖๑๗) [บัญชีรายละเอียดฯ] 23 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ....หน้าสุดท้าย >> [530]