แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจกับคู่มืองานบริหารงานบุคคลที่จังหวัดอุทัยธานีบริการเผยแพร่อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550


จังหวัดอุทัยธานี โดยสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมโครง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 6 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังห [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 10 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจ [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 7 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ เลิศร [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 7 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 6 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมการตรวจประเมินโรงเรียนพอเ [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 38 


ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการ [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 29 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 101 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผน [ 27 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 100 


ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และพิธีเปิดโครงการเทศกาลข้าว [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 89 


ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห [ 6 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 86 


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี พร้อมด้วยนางเพชรรั [ 15 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 173 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิตฯ ม.ค. 61 (ด่วนที่สุด) [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 128 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ งวดที่ 12/2560 (ด่วนที่สุด) [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 114 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 148 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 61 อำเภอหนองฉาง [ 7 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 198 
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี2560/61 (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 31 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างถูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 63 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 66 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 44 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 67 
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 36 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 64 
การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 72 
รายงานผลการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 82 
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 163 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 57 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 73 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 110 
 
 
   
   
 


 


 
 
รายงานงบทดลอง เดือน ม.ค.61 [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 30 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.60 [ 5 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 80 
 
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 558  ตอบ 1  
ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 122  ตอบ 0  
ทต.เขาบางแกรก การจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรม CPR Challenge ปั้ม ๑๐๐ ที ให้ ๑๐๐ แห่ง เพื่อเด็กทั่วประเทศ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองฉาง เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้านศิลปหัตถกรรม [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง โดยว [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมโครง [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังห [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.อุทัยธานี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ เลิศร [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากวางทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวาง [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ระบำ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
 
     
 
ดอกไม้จันทน์
เครื่องจักรสาน
แฝก
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]