เลือกหมวดหนังสือ :
 
การจัดเก็บช้อมูลสถิติการคลัง ปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]    
 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]    
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด) [ 25 ต.ค. 2559 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น(สำหรับศูนย์พัฒาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2559 ]  
 
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านกา่รฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [723]