เลือกหมวดหนังสือ :
 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 22 เม.ย. 2558 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2558 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2558 ]    
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำอขงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ 20 เม.ย. 2558 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2558 ]    
 
การนำส่งเงินราบได้ อปท. [ 20 เม.ย. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [519]