เลือกหมวดหนังสือ :
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ เดือน พ.ค.58 [ 29 พ.ค. 2558 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนห้องน้ำ ห้องส้วม ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด) [ 28 พ.ค. 2558 ]    
 
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ 2558 (ส่วนแผน) [ 28 พ.ค. 2558 ]    
 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของอปท. (e-plan) ปีพ.ศ.2558 (เงินอุดหนุน) [ 28 พ.ค. 2558 ]    
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมเสนอชื่อชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณา [ 27 พ.ค. 2558 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (ด่วนที่สุด) [ 27 พ.ค. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [533]