เลือกหมวดหนังสือ :
 
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคา 2559 [ 1 เม.ย. 2558 ]    
 
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุน) [ 1 เม.ย. 2558 ]    
 
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ 2558 (แผน) [ 1 เม.ย. 2558 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 31 มี.ค. 2558 ]    
 
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 (ด่วนที่สุด) [ 31 มี.ค. 2558 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะการของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 31 มี.ค. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [512]