เลือกหมวดหนังสือ :
 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปทงตามแนวทางคำสั่ง คสชงที่104/2557ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (เอกสารแบบประเมินตนเองที่ อปท.ต้องจัดทำ) [ 8 ส.ค. 2557 ]  
 
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 19 สิงหาคม 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]    
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 15 ส.ค. 2557 ]    
 
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตให้แก่อปท. ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]    
 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว(ด่วนที่สุด) [ 15 ส.ค. 2557 ]    
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [425]