เลือกหมวดหนังสือ :
 
แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของรัฐบาล (ด่วนที่สุด) [ 5 ต.ค. 2558 ]  
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]    
 
ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2558 ]    
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา [ 7 ต.ค. 2558 ]    
 
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีั 2558 (ระดับประเทศ) [ 7 ต.ค. 2558 ]    
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [588]