เลือกหมวดหนังสือ :
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. งวดที่ 1/58 [ 23 ก.พ. 2558 ]  
 
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.พ. 2558 ]  
 
คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.โต๊ะเรียน และเก้าอี้เรียน [ 2 มี.ค. 2558 ]    
 
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก) [ 2 มี.ค. 2558 ]    
 
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 2 มี.ค. 2558 ]    
 
เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558(เงินอุดหนุน) [ 27 ก.พ. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [498]