เลือกหมวดหนังสือ :
 
แนวทางปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2559 ]    
 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม [ 22 ส.ค. 2559 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2559 ]    
 
แนวทางการปรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง [ 22 ส.ค. 2559 ]    
 
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน [ 22 ส.ค. 2559 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [701]