เลือกหมวดหนังสือ :
 
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพฯ (ช.ค.บ. ฉ.16) พ.ศ. 2558 (ด่วนมาก) [ 2 ก.ค. 2558 ]    
 
แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน "ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 30 มิ.ย. 2558 ]    
 
แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน "ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 29 มิ.ย. 2558 ]  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2558 ]    
 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของอปท. (e-plan) ปีพ.ศ.2558 (เงินอุดหนุน) [ 3 ก.ค. 2558 ]    
 
โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 3 ก.ค. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ....หน้าสุดท้าย >> [548]