เลือกหมวดหนังสือ :
 
แจ้งการโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่อปท. เดือน ส.ค. 59 [ 30 ก.ย. 2559 ]    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน เพิ่มเติม [ 30 ก.ย. 2559 ]    
 
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม [ 30 ก.ย. 2559 ]    
 
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชน [ 30 ก.ย. 2559 ]    
 
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งชำระหนี้ [ 30 ก.ย. 2559 ]    
 
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานเงินประจำปีในระบบ e-LAAS [ 30 ก.ย. 2559 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [715]