เลือกหมวดหนังสือ :
 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 ก.ย. 2557 ]    
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด) [ 19 ก.ย. 2557 ]    
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557(1เมษายน2557ถึงวันที่30กันยายน2557) [ 15 ก.ย. 2557 ]    
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ฑัฒนาเด็กเล็ก ปีงปม. พ.ศ. 2557 (งวดที่ 3) [ 12 ก.ย. 2557 ]  
 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักาาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ย. 2557 ]  
 
หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์" [ 19 ก.ย. 2557 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [437]