เลือกหมวดหนังสือ :
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งอปท.ส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2557 ]    
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ กรณีเร่งด่วน (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2557 ]    
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 26 พ.ย. 2557 ]    
 
การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งปม. 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]    
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2 (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [465]