เลือกหมวดหนังสือ :
 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (ด่วนที่สุด) [ 28 ก.ค. 2558 ]    
 
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง (ด่วนที่สุด) [ 24 ก.ค. 2558 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) [ 29 ก.ค. 2558 ]    
 
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประปี 2557 [ 29 ก.ค. 2558 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่่่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) [ 29 ก.ค. 2558 ]    
 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ีความไม่สงบทางการเมือง [ 29 ก.ค. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [562]