เลือกหมวดหนังสือ :
 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2559 ]    
 
การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประพเภททั้วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิาสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 (ด่วนมาก) [ 8 ธ.ค. 2559 ]    
 
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 8 ธ.ค. 2559 ]    
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2559 [ 8 ธ.ค. 2559 ]    
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [740]