เลือกหมวดหนังสือ :
 
การดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 27 มิ.ย. 2559 ]    
 
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด) [ 23 มิ.ย. 2559 ]    
 
รายงานข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการและได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 28 มิ.ย. 2559 ]    
 
มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย(ด่วนมาก) [ 28 มิ.ย. 2559 ]    
 
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ด่วนมาก) [ 28 มิ.ย. 2559 ]    
 
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ด่วนมาก) [ 28 มิ.ย. 2559 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [680]