เลือกหมวดหนังสือ :
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2558 ]    
 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ด่วนที่สุด) [ 24 เม.ย. 2558 ]    
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2558 ]    
 
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่น ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]  
 
ติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 7 เม.ย. 2558 ]  
 
การโอนขัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 การจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาส 3 [ 27 เม.ย. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [520]