เลือกหมวดหนังสือ :
 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (สำรวจประปาหมู่บ้าน) (ด่วนที่สุด) [ 29 เม.ย. 2559 ]    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 21 เม.ย. 2559 ]  
 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล [ 21 เม.ย. 2559 ]  
 
การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกัียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม [ 20 เม.ย. 2559 ]  
 
สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้ง ปี2559 (ด่วนที่สุด) [ 29 เม.ย. 2559 ]    
 
เอกสารและรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดคัดเลือกเพื่อบันทึกในระบบ e-report [ 29 เม.ย. 2559 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [659]