เลือกหมวดหนังสือ :
 
แนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2558 ]    
 
แจ้งการโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให่แก่อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]    
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 9/2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]    
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]    
 
แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของรัฐบาล (ด่วนที่สุด) [ 5 ต.ค. 2558 ]    
 
ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2558 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [587]