เลือกหมวดหนังสือ :
 
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2559 ]    
 
แบบสำรวจการพยากรณ์แนวโน้มความคิดเห็นประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2559 ]    
 
การฝึกอบรมเพิ่่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 18 ก.ค. 2559 ]  
 
การสำรวจการคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]    
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน [ 21 ก.ค. 2559 ]    
 
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ [ 15 ก.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [686]