เลือกหมวดหนังสือ :
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2172 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]  
 
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปีงบประมษณ พ.ศ. 2558 และ 2559 ที่เหลือจ่าย [ 13 ต.ค. 2559 ]  
 
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์(ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2559 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2559 ]    
 
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี(ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2559 ]    
 
ซักซ้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ด่วนที่สุด [ 26 ต.ค. 2559 ]    
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [723]