การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)  
 

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 ฉบับ

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2018/6/20037_4_1527855782200.rar?time=1528787498781

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.40 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 566 ท่าน