การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.34 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2454 ท่าน