การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์เพัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 10.51 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 184 ท่าน