ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2554 เวลา 16.21 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2702 ท่าน

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี
บัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่
ตัวอย่างการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย