ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 13.59 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 399 ท่าน