การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2559 เวลา 14.24 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1038 ท่าน