การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวดที่2 (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2559 เวลา 14.29 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 709 ท่าน