การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๘)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2554 เวลา 10.15 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1629 ท่าน