แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว1700)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2554 เวลา 14.21 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 3705 ท่าน