ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 10.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 348 ท่าน