การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่2 (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ม.ค. 2557 เวลา 11.23 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 865 ท่าน