การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปี 2557
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 14.01 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 393 ท่าน