การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2556 เวลา 10.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 689 ท่าน