การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 10.42 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 378 ท่าน