การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการรากฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2556 เวลา 09.39 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 2899 ท่าน