เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๒)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 11.58 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 842 ท่าน