ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๓)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 11.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 498 ท่าน