การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2556 เวลา 16.00 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 463 ท่าน