การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไำม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2556 เวลา 13.14 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 851 ท่าน