การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่๑
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 09.31 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 997 ท่าน