ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 11.19 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 941 ท่าน