รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่๕
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2555 เวลา 09.48 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 454 ท่าน