การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 14.52 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 430 ท่าน