บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 13.30 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1447 ท่าน