บัญชีสรุปมติการประชุม ก.ท.จ.
บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2555
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2555 เวลา 10.00 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1016 ท่าน