การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๔๑)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2555 เวลา 08.41 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1491 ท่าน