การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๓๙)
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 15.52 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1070 ท่าน