การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 15.21 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 607 ท่าน